Tuesday, June 14, 2011

workshop- day 1: derive in Skopje


the whole walk


ilindenska


the backyard on ilindenska


exit from the backyard


15A


15A#2


Skopje Train Station


Skopje Train Station #2


in train (Skopje- Kochani)


at Lisiche


in taxi (back to Skopje)

intro

"The city is not a summary of architectural buildings, the city is created performatively as a result of public actions and social processes, everyday situations and happenings, thus the city is changing permanently and is always newly produced. " [Abstract from the press text of "Performing the city" Symposium Lothringer 13, Munich, 2008]
Opposite to the idea of monuments, seen as artistically created objects, set for a long time at one certain place, with the aim to remind the public of a past event or national personalities, the idea of ephemeral monuments, on the other hand , urges the importance of everyday situations and currently significant events. Using the method of dérive, an unplanned tour through an urban landscape directed entirely by the feelings evoked in the individuals by their surroundings, the aim of the workshop is to experience different atmosphere and feelings generated by the urban landscape, in contrast to the predictable and monotonous experience of the everyday life. Ephemeral monuments [only for a short time, fleeting, without permanent meaning] should be created in the form of performances, speeches, walking, objects, planting etc. from a subjectively chosen situation .


Ephemeral Monuments was a workshop as a part from Private/Public, a four-day project in Skopje. Coordinated by Ivana Sidzimovska [MK/DE]. Participants: Simona Manceva, Ivana Nelkovska, Igor Stojanovski, Dorotej Nesovski, Risto Josifov, Darko Aleksovski


///


Градот не е збир на архитектоснки згради, тој е креиран перформативно како резултат на јавни акции и социјални процеси, секојдневни ситуации и случувања, иако градот се менува постојано и секогаш одново се продуцира.
(Абстракт од текстот „Performing the city“ Symposium Lothringer 13,Минхен, 2008)

Спротивно од идејата за споменици, гледани како уметнички објекти, поставени долгорочно на една локација, со цел да ја потсетуваат јавноста на минатото или личностите од националната историја, идејата на ефемерните споменици од друга страна го поттикнува значењето на секојдневните ситуации и моменталните значајни случки.

Користејки го моментот на derive (англ. Drift, или промаја), непланирана тура низ урбаниот пејсаж, водена целосно од чувства разбудени кај индивидуите од околината, целта на работилницата е да се искусат различни атмосфери и чувства генерирани од урбаниот пејсаж, во контраст со предвидливото и монотоно искуство од секојдневниот живот. Ефемерните споменици (краткотрајни, без постојано значење) ќе бидат креирани преку различни форми: перформанси, говори, прошетки, објекти, растенија и др.Ефемерни Спменици е работилница реализирана како дел од Приватно/Јавно, четиридневен проект во Скопје. Предавач: Ивана Сиџимовска (MK/DE). Учесници: Симона Манчева, Ивана Нелковска, Игор Стојановски, Доротеј Нешовски, Ристо Јосифов, Дарко Алексовски